Tjänster

Du ställer frågorna, vi tar fram svaren!

Ingen undersökning är den andra lik. Vi anpassar alltid våra undersökningar utifrån era speciella behov och de frågor ni har. 

Vi använder oss av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder, eller en kombination av dessa. Läs mer om de undersökningar vi gör nedan.

Kundundersökning

Vet ni vad era kunder tycker och tänker om ert företag, era produkter eller tjänster? Vi tar reda på vad det är som gör era kunder nöjda, samt vad det är som påverkar nöjdheten mest.

Medlemsundersökning

Vad tycker era medlemmar om sitt medlemskap i er organisation/förening? Hur nöjda är de? Vad fick dem att bli medlemmar? Vad har de för förslag på förbättringar? Vi tar reda på det!

Varumärkesundersökning

Vi kan tar reda på vad befintliga och nya kunder tycker om ert varumärke. En varumärkesundersökning tar fram insikter som gör det enklare att fatta bra beslut.

Marknadsundersökning

Ska ni etablera er på en ny marknad? Har ni nya produkter som ni ska lansera? Med hjälp av en marknadsundersökning kan ni få en bättre bild av ert företag och era kunder. 

 

Medarbetarundersökning

Nöjda och engagerade medarbetare är viktiga grundpelare för en välmående organisation. En väl genomförd medarbetarundersökning kan hjälpa er att förbättra arbetsmiljön, skapa nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Fokusgrupp

Fokusgrupper ger en djupare förståelse för svaren. Det brukar vara 4-8 deltagare som samlas i en grupp eller online och diskuterar. Ofta genomförs fokusgrupper som förstudier innan en kvantitativ mätning. 

 

Djupintervjuer

Djupintervjuer ger en djupare förståelse för svaren samt att man kan ställa följdfrågor. Ofta genomför man djupintervjuer om ämnet är känsligt eller komplicerat. 

Observationsstudier

Observationsstudier innebär att man studerar autentiska situationer för att se hur individer agerar. Ofta görs detta anonymt via exempelvis Mystery shopping eller Mystery calling.

Omnibusundersökning

En omnibusundersökning innebär att flera olika uppdragsgivare är med och deltar i en och samma undersökning och därmed är det fler som delar på kostnaden.

Webbpanel

Vi har tillgång till webbpaneler i flera olika länder. Undersökningar via webbpanel går förhållandevis snabbt och till en lägre kostnad än traditionella urvalsundersökningar. 

Tjänster. En grupp människor intervjuas i en webbpanel

Vill du veta mer om vår webbpanel kan du läsa mer på www.panelist.se, eller här

Kvantitativ v/s kvalitativ datainsamlingsmetod

Bild på man som står med en dator framför en hög av siffror och bokstäver. Kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod

Kvantitativ data svarar exempelvis på frågorna: Hur många? Hur ofta? Hur stor? Vilka proportioner? Hur står det sig i jämförelse? Finns det någon koppling mellan saker?

Kvalitativ data ger en mer djupgående förståelse för svaren och svarar exempelvis på frågorna: Varför? På vilket sätt? Vilka drivkrafter ligger bakom beslut?

 

Kvantitativ datainsamlingsmetod

Det finns olika kvantitativa metoder för att samla in data och genomföra analyser. Kvantitativ data kan samlas in genom exempelvis postala enkäter, telefonintervjuer eller webbutskick. Man använder sig av standardiserade frågor och samlar in svar från ett större antal respondenter. Vid analys av kvantitativ data sammanfattar man ofta data i exempelvis frekvenser, medelvärden och spridning. Sedan försöker man hitta samband och förbindelser mellan delar i data och presenterar detta i diagram och tabeller.  

Kvalitativ datainsamlingsmetod

Även för kvalitativa metoder finns det olika sätt att samla in data och genomföra analyser. Kvalitativ data kan samlas in genom exempelvis intervjuer, inspelningar, observationer eller enkäter. Gemensamt är att man inte förlitar sig på standardiserade frågor och statistiska analysmetoder, utan på tolkning och förståelse av fenomen. Ofta försöker man koda och kategorisera materialet för att hitta teman som man sedan kan analysera vidare. 

Fokusgrupper eller djupintervjuer används ofta för att följa upp resultaten efter att en kvantitativ studie är genomförd. Sådana intervjuer kan också användas för att definiera frågeställningarna eller för att testa enkätfrågor innan man genomför en kvantitativ studie. 

Vill du starta ett projekt med oss?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen