Om Stoswe

Relevant och användbar information

Vi är experter på att ta reda på vad era kunder tänker och tycker. Vi tar fram relevant och användbar information så att ni får det lättare att fatta bra beslut.

Vi genomför alla typer av undersökningar såsom kundundersökningar, medlemsundersökningar,  marknadsundersökningar, medarbetarundersökningar och varumärkesundersökningar. 

Vilka vi är

Stoswe är ett marknadsundersökningsföretag med lång och gedigen erfarenhet.

Med över 15 års erfarenhet från undersökningar och utredningar kan vi hjälpa er att skapa tillväxt genom att ta fram rätt beslutsunderlag.

Mission

Information om medarbetare, kunder och konkurrenter är nödvändig för alla organisationer.

Vi har som affärsidé att på ett effektivt sätt samla in, analysera och rapportera relevant information för olika beslutssituationer. 

Grundare Peter Annerbäck

Jag är passiongaged i marknadsundersökningar

Min passion för och mitt engagemang i marknadsundersökningar gör att jag kallar mig för passiongaged, passionate and engaged. Tillsammans med min långa erfarenhet från marknadsundersökningsbranschen bådar detta för att jag alltid satsar på att leverera högsta möjliga kvalitet genom alla led i en undersökning. Vi genomför alla steg i en undersökning eller delar därav. Genom att ha god kontroll över alla steg höjer vi kvaliteten i det vi levererar.

Detta måtto arbetade jag utifrån när jag som anställd på ett undersökningsföretag var ansvarig för SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, och SBA:s, Stockholm Business AllicancesNKI-mätning Insikt eller NKI Servicemätning som genomförs på ca 200 kommuner runtom i Sverige. 

Det är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning mot främst företag men även privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Resultatet från Insiktsmätningen kan du läsa mer om här. Företagsklimat och hur kommuner arbetar med service mot företag har alltid intresserat mig. Insikt är den ena stora företagsklimatsundersökningen som görs mot företag i Sverige. Den andra görs av Svenskt Näringsliv när de undersöker det lokala företagsklimatet, läs mer om den undersökningen här

Vi är experter på undersökningar. Vi genomför många olika typer av undersökningar i ett brett spektrum av branscher. Vi har lång erfarenhet av att genomföra undersökningar inom vitt skilda områden. 

Vi tar fram relevant och användbar information genom exempelvis kundundersökningar, NKI-undersökningar,  NPS-undersökningar, medlemsundersökningar, NMI-undersökningar, PR-mätningar, marknadsundersökningar, varumärkesundersökningar,  resvaneundersökningar, medarbetarundersökningar, läsvaneundersökningar, kännedomsundersökningar, imageundersökningar, produkttester, koncepttester, brukarundersökningar,  opinionsundersökningar, mystery shopping, mystery calling, case studies, utredningar och samhällsundersökningar. 

Uppläggen kan vara både kvalitativa och kvantitativa beroende på uppdragens art. Ofta kombineras flera olika undersökningstyper för att ge svar på de frågor som finns så att uppdragsgivaren ska få det lättare att fatta bra beslut. Vi genomför fokusgrupper, djupintervjuer, telefonintervjuer, enkäter, panelmätningar, e-postutskick, postala utskick och personliga intervjuer. 

Undersökningsexperter

Bild på olika stapeldiagram och cirkeldiagram

Metoder för insamling av data

Webb

Webbintervjuer via e-postutskick. Webbutskick är ett snabbt insamlingssätt och lämpar sig väl när man vill ha med bilder eller filmer i undersökningen.

Telefon

Telefonintervjuer antingen kvantitativa med många respondenter eller djupintervjuer med ett fåtal respondenter. Många använder inte e-post och då kan telefonintervjuer vara att föredra. 

Postal

Enkäter som skickas ut med vanlig post. Ofta anges en inloggningskod på enkäten så att respondenten även kan logga in på webben och besvara undersökningen. 

Panel

Vi har tillgång till webbpaneler i flera olika länder. Att genomföra en undersökning via webbpanel går snabbt och är relativt billigt. Ofta kan man få en bild av resultatet inom några dagar. 

Fält

Intervjuer ute på fältet eller besöksintervjuer. Kan även omfatta observationer av beteenden bland respondenter, t ex Mystery Shopping.

Fokusgrupp

4-8 personer ur en målgrupp diskuterar ett förvalt ämne. Då det är en gruppdiskussion får man ofta nya infallsvinklar och insikter som man inte får fram vid enskilda djupintervjuer. 

Kommunpanelen och Panelist

Vi driver även Kommunpanelen som är en webbpanel bestående av företag verksamma i olika kommuner, samt Panelist som är en webbpanel bestående av privatpersoner runt om i Sverige. Kommunpanelen riktar sig främst till Sveriges kommuner, medan Panelist riktar sig till företag, organisationer, offentlig sektor, föreningar och liknande som har behov av att snabbt få en bild av vad svenska folket tycker och tänker i olika frågor. 

Undersökningsprocess kvantitativ mätning

01.

Inledande möte

Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom bakgrund, förutsättningar, syfte och metodval för undersökningen. Vi tar även fram en preliminär tidsplan för undersökningen.

02.

Förberedelser

Vi tar fram enkät och programmerar den i webbverktyg. Uppdragsgivaren tillhandahåller kontaktuppgifter till de som ska ingå i undersökningen, om det inte är via webbpanel eller om urvalet beställs från någon urvalsleverantör.

03.

Fältarbete

Beroende på syfte och metod samlar vi in data via e-post, SMS, postala enkäter, telefon eller deskresearch. Många gånger genomför vi en pilotstudie först för att kvalitetssäkra enkät, filter mm. 

04.

Kvalitetskontroll

Vi kvalitetssäkrar data innan vi påbörjar sammanställning och analys. Under fältarbetets gång förbereds leverans till kund genom att tabeller, diagram och datafiler tas fram mot preliminärdata.

05.

Sammanställning

Vi sammanställer och analyserar resultatet av undersökningen. Resultatet bryts ner på olika bakgrundsvariabler, t ex område och bransch. Strukturen på rapporten fastställs.

06.

Resultatleverans

Utifrån syftet tar vi fram en rapport som levereras i Powerpoint eller annat format som uppdragsgivaren önskar, samt presenterar resultatet enligt överenskommelse. 

Varför välja oss?

Många kan ställa frågor, men få kan göra det på ett bra sätt. Kunder som arbetar med oss vill ofta ha det där ”lilla extra”, kompetens och kvalitet utöver det vanliga. 

Vi är experter på att ta reda på vad era kunder tänker och tycker. Vi tar fram relevant och användbar information så att ni får det lättare att fatta bra beslut.

Med över 15 års erfarenhet från undersökningar och utredningar kan vi hjälpa er att skapa tillväxt genom att ta fram rätt beslutsunderlag.

Vi är passionerat engagerade och utgår alltid från kundens behov när vi genomför en undersökning. 

Ingen undersökning blir av bättre kvalitet än kompetensen hos de som designar och genomför den. Vi är måna om kvalitet i alla led, från att data och siffror ska vara korrekta till att slutsatser och rekommendationer faktiskt ska vara relevanta och operativt användbara. Undersökningar vilar på en teoretisk grund av metodik och statistik där små detaljer kan få stora konsekvenser för utfallet. Vi vinnlägger oss alltid om att våra undersökningar genomförs efter riktiga statistiska förutsättningar, både i urval, genomförande och analyser.

Vi är tillgängliga för frågor före, under och efter alla projekt. Även vid support mot respondenterna som ska besvara undersökningarna.

Vi utgår alltid från kundens behov när vi designar en undersökning. Skulle behovet ändra sig under resans gång, anpassar vi självklart undersökningsformer och metoder utifrån de nya förutsättningarna. Allt med kundens bästa i åtanke.

Vi följer de etiska regler för marknadsundersökningsföretag som utformats av European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) och den internationella handelskammaren ICC. Genom att följa de etiska reglerna förbinder vi oss även till att värna om rättigheterna för både de som deltar i våra undersökningar och för våra kunder.

Stoswe i siffror

Lite av det vi gjort

20
Genomförda projekt
1
Antal års erfarenhet
1 K+
Insamlade svar

Vill du också få expertråd?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen